Općina Đurmanec Općina Đurmanec

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

23. ožujka 2020. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0004
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 23. ožujka 2020.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 31. ožujka 2020. godine, (utorak)

Sjednica će se održati elektronskim putem, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

 Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec