Općina Đurmanec Općina Đurmanec

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

24. travnja 2020. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0005
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 24. travnja 2020.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 29. travnja 2020. godine, (srijeda).

Sjednica će se održati elektronskim putem, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

 Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec