Općina Đurmanec Općina Đurmanec

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

4. rujna 2020. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0008
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 3.rujna 2020.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 11.rujna (petak) u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u društvenim prostorijama u Zadružnom domu na Hromcu, u prizemlju, Hromec 49 a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

 Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec