Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Kategorija: Natječaji

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2024. godinu

26. veljače 2024. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potporepoziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, prava branitelja, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 37.350,00 EUR, od toga 13.200,00 EUR za programe udruga u kulturi, tehničkoj kulturi i očuvanju kulturne baštine, 11.900,00 EUR za programe udruga u sportu i rekreaciji, 7.750,00 EUR za programe udruga u socijali, zdravstvu, pravima branitelja te 4.500,00 EUR za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području kulture i očuvanja kulturne baštine je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 9.850,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta i rekreacije je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 2.500,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u područjima socijale, zdravstva i prava branitelja je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 2.500,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području gospodarstva, zaštiti okoliša te poljoprivredi je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 2.800,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 danaa završava 27. ožujka 2024. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti maksimalno tri (3) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do kraja 2024. godine.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportsko-rekreacijskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec u 2024. godini

Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potporepoziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu i rekreaciji, da se prijave za dodjelu financijske potpore za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec,

(uređenje i asfaltiranje nogometnih igrališta, uređenje objekata i ostalih sadržaja u sklopu sportskih terena, uređenje objekata i prostora za potrebe djelovanja udruga, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, uređenje dječjih igrališta i sl.).

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 39.000,00, za programe udruga u sportu i rekreaciji koji se odnose na realizaciju kapitalnih projekata u području sporta i rekreacije, ali isključivo na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 9.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 danaa završava 27. ožujka 2024. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva (2) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Odluka o poništenju Natječaja za prijam u službu u JUO Općine Đurmanec na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I DRUŠTVENE POSLOVE, RAZVOJ I PROJEKTE

4. prosinca 2023. Natječaji

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: -REFERENT- KOMUNALNI I POLJOPRIVREDNI REDAR

Natječaji
1 2 3 4