Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Kategorija: Natječaji

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Natječaji

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-01/20-01/0003
URBROJ:2140/02-03-20-2
Đurmanec, 5. studeni 2020.

Na temelju odredaba članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 60. Statuta Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14, 7/18 i 5/20), Jedinstveni upravni odjel Općine Đurmanec objavljuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:
VIŠI STRUČNI REFRENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
u Jedinstveni upravni odjel Općine Đurmanec

Oglas se objavljuje za prijem jednog izvršitelja/ice na radno mjesto – VIŠI STRUČNI REFRENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurmanec,na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Zavoda za zapošljavanje, koji je objavio navedeni oglas s danom 5. studeni 2020. godine, dakle zadnji dan za prijavu je 13. studeni 2020. godine.

Detaljnije upute možete pročitati u dokumentu koji se nalazi u privitku ove obavijesti.

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI REFRENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE (pdf).

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI REFRENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE (doc).

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Ðurmanec za 2020. godinu

28. svibnja 2020. Natječaji

Općina Ðurmanec, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu i rekreaciji, socijali i zdravstvu, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 235.000,00 kuna, od toga 125.000 kuna za programe udruga u kulturi, tehničkoj kulturi i očuvanju kulturne baštine, 50.000 kuna za programe udruga u sportu, 35.000,00 kuna za programe udruga u socijali i zdravstvu, brige o pravima branitelja te 25.000,00 kuna za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Ðurmanec.

Krajnji rok za predaju prijava je 29. lipnja 2020. godine.

Na sljedećem linku možete skinuti svu dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaj:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC – IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU (pdf).

OGLAS za prijam u službu

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-01/20-01/0002
URBROJ:2140/02-03-20-2
Đurmanec, 26. svibnja 2020.

Na temelju odredaba članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 60. Statuta Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14, 7/18 i 5/20), Upravni odjel Općine Đurmanec objavljuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:
ADMINISTRATIVNI REFRENT-TAJNIK
u Upravni odjel Općine Đurmanec

Upravni odjel Općine Đurmanec objavljuje Oglas za prijem jednog izvršitelja/ice na radno mjesto – ADMINISTRATIVNI/A REFRENT/ICA-TAJNIK/CA u Upravnom odjelu Općine Đurmanec, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, za izvršavanje poslova navedenog radnog mjesta, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od mjesec dana.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Zavoda za zapošljavanje, koji je objavio navedeni oglas s danom 26. svibnja 2020. godine, dakle zadnji dan za prijavu je 3. lipnja 2020. godine.

Detaljnije upute možete pročitati u dokumentu koji se nalazi u privitku ove obavijesti.

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO: ADMINISTRATIVNI REFRENT-TAJNIK U UPRAVNI ODJEL OPĆINE ĐURMANEC (pdf).

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO: ADMINISTRATIVNI REFRENT-TAJNIK U UPRAVNI ODJEL OPĆINE ĐURMANEC (doc).

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2020. godinu

14. veljače 2020. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu i rekreaciji, socijali i zdravstvu, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 235.000,00 kuna, od toga 125.000 kuna za programe udruga u kulturi, tehničkoj kulturi i očuvanju kulturne baštine, 50.000 kuna za programe udruga u sportu, 35.000,00 kuna za programe udruga u socijali i zdravstvu, brige o pravima branitelja te 25.000,00 kuna za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec.

Krajnji rok za predaju prijava je 16. ožujka 2020. godine.

Na sljedećem linku možete skinuti svu dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaj:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA (xls),

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC – IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU (pdf).

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec u 2020. godini

Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu i rekreaciji, da se prijave za dodjelu financijske potpore za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec, (uređenje i asfaltiranje nogometnih igrališta, uređenje objekata i ostalih sadržaja u sklopu sportskih terena, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, uređenje dječjih igrališta i sl.).

Krajnji rok za predaju prijava je 16. ožujak 2020. godine.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 110.000,00 kuna, za programe udruga u sportu koji se odnose na realizaciju kapitalnih projekata u području sporta, ali isključivo na području općine Đurmanec…

Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupni natječaj, upute i obrasce:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA (xls),

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC – IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA ZA KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2020. GODINI (pdf).

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đurmanec

8. siječnja 2020. Natječaji

I. Pristupa se prodaji sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Đurmanec putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda:

a) gospodarska građevina-staja, ukupne korisne površine 91,54 m2, koja se nalazi u naselju Hromec, na kat. čest. broj 1236/1, k.o. Hlevnica, upisana u z.k. uložak broj 17, te pripadajuće građevinsko zemljište u površini od 235,60 m2 koje se nalazi na istoj kat. čest. broj 1236/1, k.o. Hlevnica, upisano u z.k. uložak broj 17, utvrđene početne kupoprodajne vrijednosti u iznosu od 11.512,20 kuna.

b) građevinsko zemljište površine 108,80 m2, koliko iznosi udio Općine Đurmanec u navedenoj čestici, koje se nalazi u naselju Hromec, na kat. čest. broj 1151/5 k.o. Hlevnica, upisano u z.k. uložak broj 689, utvrđene početne kupoprodajne vrijednosti u iznosu od 14 2.967,26 kuna.

c) poljoprivredno zemljište površine 65 m2, koje se nalazi u naselju Putkovec, na kat. čest. broj 1476/2 k.o. Putkovec, upisano u z.k. uložak broj 54, u naravi oranica, utvrđene početne kupoprodajne vrijednosti u iznosu od 1.152,50 kuna.

II. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na žiro račun Općine Đurmanec.

III. Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine, a obavijest o raspisivanju natječaja u dnevnom ili tjednom tisku.

IV. Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave javnog natječaja.

V. Ponude na javni natječaj dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu sjedišta Općine u zatvorenoj omotnici s obveznom naznakom „Ponuda za natječaj za kupnju nekretnine-ne otvaraj“.

Verzija za ispis

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE ĐURMANEC (pdf).

1 2 3