Općina Đurmanec Općina Đurmanec

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

26. srpnja 2017. Elektronički oglasnik

Plan nabave

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA:340-03/17-01/114
URBROJ:2140/02-02-17-4
Đurmanec, 26. srpnja 2017.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Javni naručitelj Općina Đurmanec je, u cilju prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Đurmanec u 2017. godini, dana 20. srpnja 2017. godine objavio na internet stranici Općine Đurmanec dijelove dokumentacije o nabavi; opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i dokazi o nepostojanju osnova za isključenje te kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti i dokazi o ispunjavanju kriterija), kriterije za odabir ponude te potrebna jamstva u trajanju od 5 (pet) dana, zaključno s 25. srpnja 2017. godine.

U navedenom roku, javni naručitelj Općina Đurmanec nije zaprimio primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju koje je stavljena na raspolaganje za predmetni postupak javne nabave.

Javni naručitelj Općina Đurmanec će u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, objaviti Obavijest o nadmetanju zajedno s cjelokupnom dokumentacijom o nabavi za predmetni postupak javne nabave te se obavještavaju zainteresirani gospodarski subjekti da navedenu dokumentaciju preuzmu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH….

Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (pdf).