Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2023. godinu

1. ožujka 2023. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potporepoziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, prava branitelja, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 26.545,00 EUR ili 200.000,00 kuna, od toga 11.945,00 EUR za programe udruga u kulturi, tehničkoj kulturi i očuvanju kulturne baštine, 7.300,00 EUR za programe udruga u sportu i rekreaciji, 4.380,00 EUR za programe udruga u socijali, zdravstvu, pravima branitelja te 2.929,00 EUR za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području kulture i očuvanja kulturne baštine je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 7.965,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta i rekreacije je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.990,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u područjima socijale, zdravstva i prava branitelja je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.327,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području gospodarstva, zaštiti okoliša te poljoprivredi je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.990,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 31. ožujka 2023. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti maksimalno tri (3) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do kraja 2023. godine.