Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Podjela kompostera za biorazgradivi otpad za domaćinstva na području Općine Đurmanec

21. studenoga 2023. Izdvojeno

Općina Đurmanec, na temelju Odluke o dodjeli kompostera za biorazgradivi komunalni otpad na području Općine Đurmanec, KLASA:351-04/22-01/0002, URBROJ:2140-11-23-33 od 15. studeni 2023. godine objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o dodjeli kompostera za biorazgradivi komunalni otpad

na području Općine Đurmanec

Pozivaju se korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva s područja Općine Đurmanec koji žele ostvariti pravo na dodjelu kompostera bez naknade, da iste mogu preuzeti na lokaciji: RECIKLAŽNO DVORIŠTE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.,  na adresi BOBOVJE 52F, KRAPINA,  počevši od 22. studenoga 2023. godine, u radno vrijeme Reciklažnog dvorišta.

Općina Đurmanec je nabavila 800 kom vrtnih kompostera od 400 litara (780 mm x 780 mm x 1090 mm) za biorazgradivi komunalni otpad, u daljnjem tekstu: komposteri, a koji će se dodijeliti bez naknade za potrebe korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva, društva „Krakom“ d.o.o. Krapina, Gajeva 20 s područja Općine Đurmanec, u cilju smanjivanja količine proizvedenog komunalnog otpada te poticanja razvrstavanja otpada na kućnom pragu i kompostiranja biootpada iz kućanstva i vrta.

Pravo na dodjelu kompostera bez naknade veličine 400 litara za kućno kompostiranje za obiteljske stambene zgrade sa područja Općine Đurmanec, ima fizička osoba koja potpiše zapisnik o preuzimanju kompostera /izjavu te zadovoljava sljedeće uvjete:

  • ima adresu stanovanja odnosno prebivalište na području Općine Đurmanec i korisnik je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva društva „Krakom“ d.o.o. Krapina, Gajeva 20,
  • ima površinu u okviru okućnice na adresi stanovanja za smještaj kompostera.

Svaki korisnik javne usluge za obiteljske stambene zgrade može dobiti bez naknade jedan (1) spremnik ukoliko zadovoljava uvjete.

Komposteri će se dodjeljivati korisnicima prema potpisivanju zapisnika o preuzimanju kompostera/ izjave, sa uputama o slaganju kopostera i uputama za kompostiranje, sve do isteka podjele svih raspoloživih kompostera i ako su zadovoljeni uvjeti za dodjelu.

Korisnici koji preuzimanju komposter dužni su :

– prilikom preuzimanja komostera ispuniti i potpisati Zapisnik o preuzimanju kompostera/izjavu, uz predočenje dokaza da su korisnici javne usluge (osobna iskaznica i račun za javnu uslugu zbrinjavanja komunalnog otpada);

– koristiti komposter u svrhu provođenja kompostiranja biootpada iz kućanstva i vrta na području Općine Đurmanec, komposter osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto, pristati na uvjete korištenja i održavanja kompostera i kontrolu od strane nadležnih upravnih tijela Općine Đurmanec i Društva Krakom d.o.o. u roku od 5 godina od dana preuzimanja.

KLASA:351-04/22-01/0002

URBROJ:2140-11-23-34

Đurmanec, 20. studeni 2023.

OPĆINA ĐURMANEC