Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Sanacija klizišta na dvije nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec

20. studenoga 2022. Elektronički oglasnik

NaručiteljOPĆINA ĐURMANEC je dana 20. siječnja 2023. godine objavio: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)izvođenje radova na sanaciji klizišta na dvije nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec, sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji.”